หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบางระกำ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอบางระกำ ตามทางหลวงชนบท ถนนสายนิคมฯ - หนองตูม โดยห่างจากที่ว่าการอำเภอบางระกำ เป็นระยะทาง 25 กิโลเมตร และมีเขตติดต่อกับจังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่ตำบลนิคมพัฒนามีเนื้อที่ประมาณ 53,125 ไร่ หรือ 85 ตารางกิโลเมตร
 
 

ประชากรรวมทั้งสิ้น 8,217 คน

ชาย 3,986 คน คิดเป็นร้อยละ 48.51

หญิง 4,231 คน คิดเป็นร้อยละ 51.49

มีความหนาแน่นเฉลี่ย 96.67 คน/ตารางกิโลเมตร

จำนวนครัวเรือน 2,832 ครัวเรือน
 
  ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
  ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลบึงทับแรด อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
 
 

รวงข้าว หมายถึง อาชีพหลักของประชาชนในตำบล
ดอกมะลิ หมายถึง อาชีพเสริมของประชาชนในตำบล หลังจากการทำนา
จับมือ หมายถึง ความสมัครสมานสามัคคีของคนในตำบล
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา แยกออกจากการปกครองจากตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ยกฐานะเป็น อบต. เมื่อปี พ.ศ.2539 มีหมู่บ้านในเขตการปกครอง 13 หมู่บ้าน กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เข้าดำเนินการปฏิรูปที่ดินทำกินให้เเกษตรกร โดยจัดเป็นผังจำนวน 15 ผัง เพื่อให้ราษฏรเข้าอาศัยทำกิน หรือราษฏรเรียกกันว่า จัดรูปที่ดินตามแบบนิคมเพื่อให้ราษฏรเข้าทำกิน จึงเรียกกันติดปากว่าบ้านในเขตนิคม ต่อมาพอจัดตั้งตำบลจึงใช้ชื่อว่า ตำบลนิคมพัฒนา
 
 
 
 
สภาพภูมิประเทศ ตำบลนิคมพัฒนามีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ลักษณะของดินเป็นดินปนทราย ซึ่งเหมาะแก่การทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ มีลำคลองที่สำคัญ คือ คลองกรุงกรัก และคลองท่าโกรก แต่ในฤดูแล้งลำคลองต่างๆ ในตำบลนิคมพัฒนาจะแห้งขอด ไม่มีน้ำที่จะทำการเกษตร เนื่องจากฝนไม่ตก ถึงแม้จะมีการขุดเจาะบ่อบาดาลก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้
 
 
สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน
ฤดูหนาว เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์
 
 

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตตำบลนิคมพัฒนา ประกอบอาชีพ ทางเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน