e-Service  
องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
       
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการระบบ Local Government e-Service
องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา
       
ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการให้สามารถใช้ชื่อผู้ใช้งาน(username) และรหัสผ่าน (password) เพื่อเข้าถึงบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา (ระบบ Local Government e-Service)
       
1. คำนิยาม
"ระบบ Local Government e-Service" หมายถึงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา สำหรับการให้บริการเกี่ยวกับการยื่นคำขอ การยื่นแบบ การยื่นเอกสารหรือหลักฐาน และการรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โดย
"ผู้ให้บริการ" หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา
"ผู้ใช้บริการ" หมายถึง บุคคลที่ประสงค์ใช้บริการระบบ Local Government e-Service ของ องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา
2. ผู้ให้บริการยินยอมให้ผู้ใช้บริการใช้บริการระบบ Local Government e-Service เพื่อเข้าถึงบริการประชาชนที่ องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา ให้บริการตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้
  2.1 เมื่อได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) แล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อผลของการเข้าใช้งานโดยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ดังกล่าว
  2.2 การระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้ชื่อผู้ใช้งาน(Username) และรหัสผ่าน (Password)
    (1) ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆผ่านระบบ Local Government e-Service ไม่ว่ากรณีใดๆ หากกระทำโดยการใช้ชื่อผู้ใช้งาน(Username) และรหัสผ่าน (Password)ของผู้ใช้บริการ ถือว่าสมบูรณ์และมีผลผูกพันผู้ใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆเพื่อเป็นหลักฐานในการนั้นอีก
    (2) ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รักษาชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) สามารถกระทำได้ตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด และกรณีผู้ใช้บริการลืมชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สามารถปฏิบัติตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด
    (3) กรณีผู้ใช้บริการรหัสผ่าน (Password) ผิดเกินจำนวนครั้งที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการใช้บริการระบบ Local Government e-Service เป็นการชั่วคราว หากผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการต่อไปขอให้ดำเนินการติดต่อกับผู้ให้บริการ เพื่อขอรับรหัสผ่าน (Password) ใหม่
3. ผู้ใช้บริการรับรองว่าบันทึกหลักฐานหรือเอกสารใดๆที่ผู้ใช้บริการได้จัดทำหรือนำเข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆผ่านระบบ Local Government e-Service นั้นมีความถูกต้องใช้เป็นหลักฐานได้
4. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าใช้ระบบ Local Government e-Service ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
  4.1 ผู้ใช้บริการจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้บริการระบบ Local Government e-Service สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่กำหนดในข้อ 3 เท่านั้น โดยจะไม่ใช้ระบบ Local Government e-Service เพื่อวัตถุประสงค์การค้า หรือดำเนินการใดๆที่เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฏหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงจะไม่ส่งหรือเผยแพร่โปรแกรมไวรัสหรือโปรแกรมอื่นใดที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือทำให้เสียหายซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม หรืออุปกรณ์อื่นๆ หากผู้ใช้บริการได้กระทำละเมิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา
  4.2 กรณีมีการใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)ในการยื่นคำขอ การยื่นแบบ การยื่นเอกสารหรือหลักฐาน หรือรายงานผลการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด และได้ยืนยันการส่งข้อมูลดังกล่าวในระบบ Local Government e-Service แล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับที่จะผูกพันในข้อมูลที่ได้ส่งนั้น และรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องเป็นจริงทุกประการ
  4.3 ผู้ใช้บริการต้องยื่นคำขอ การยื่นแบบ การยื่นเอกสารหรือหลักฐาน หรือการรายงานผลการดำเนินการผ่านระบบ Local Government e-Service ภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
  4.4 กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องเป็นเหตุให้ไม่สามารถยื่นคำขอ ยื่นแบบ ยื่นเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานผลการดำเนินการผ่านระบบ Local Government e-Service ได้ ผู้ใช้บริการอาจยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา
  4.5 ผู้ใช้บริการตกลงว่าผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องรับผิดในความเสียหายใดๆอันเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าด้วยประการใด อันเนื่องมาจากการใช้บริการผ่านระบบ Local Government e-Service รวมถึงกรณีระบบติดต่อสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าขัดข้องเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการระบบ Local Government e-Service ได้
  4.6 ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการนำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการระบบ Local Government e-Service ไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงการให้บริการ หรือเพื่อเผยแพร่ข่าวสารสิทธิประโยชน์
  4.7 ผู้ใช้บริการเข้าใจและรับรองว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ลงทะเบียนสมัครใช้บริการระบบ Local Government e-Service นี้ จะถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณะ โดยผู้ให้บริการจะใช้ความระมัดระวัง และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการที่บุคคลภายนอกได้เห็นหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวของผู้ใช้บริการ
5. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลถภายใต้มาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะมีกระบวนการในการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและมีความสมบูรณ์
6. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการนี้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการระบบ Local Government e-Service ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
ระบบ Local Government e-Service นี้พัฒนาโดยและเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท แนกซ์ โซลูชั่น จำกัด การทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือนำไปหาประโยชน์ด้วยประการอื่นอันนอกเหนือจากการใช้บริการตามปกตินี้ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
       
  ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไข
       
กลับ  
       
© สงวนสิขสิทธิ์ 2565 บริษัท แนกซ์ โซลูชั่น จำกัด
Version ขั้นต่ำของ Browser Chrome97 / Microsoft Edge11 / Firefox3.5 / IE9 / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ