หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก

กลุ่มทอเสื่อจากกก


ศพด.อบต.นิคมพัฒนา  

วัดทุ่งอ้ายโห้  
เริ่มนับ วันที่ 4 เม.ย. 2557

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก [ 18 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรม โครงกา [ 18 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำป้ายไวนิลโครงการวัยใสใส่ใจ สุขภาพช่องปาก [ 18 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการฝึกทักษะการแปรงฟัน โครงการวั [ 18 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติง [ 18 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติง [ 18 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร บริเวณแ [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร บริเวณแย [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร บริเวณแ [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 277 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร บริเวณแ [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร บริเวณว [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร บริเวณแ [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ชุดสร้างภาพเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉ [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยนอกอาคาร ม้าหมุนสัตว์ 6 [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยนอกอาคาร สไลเดอร์ หอคอย [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านป่า [ 14 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายคุย [ 13 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง (สาย ผัง3 - ผัง 4) ตอนที่ [ 13 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง (สายปลักมะพลับ) ตอนที่ 1 ห [ 13 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายสี่แยกผัง 1 - [ 12 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
   
 
 
 

 
อบต.ชมพู [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซม(กองช่าง)เค [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม( [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 

 
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ปี 2564 (PISA 2021) กศ. มท 0816.3/ว2331  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2361  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
ติดตามการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2362  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
ขอนำส่งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กพส. มท 0810.4/ว2363  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดประสานสำนักงานจังหวัดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลเครื่องหมายราชการของจังหวัดและคำอธิบายเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ศส. มท 0806.2/ว45  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
การจัดทำทะเบียนสัตว์และแบบรูปรายการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 2245 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ/เท้า/ปาก/ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด กศ. มท 0816.5/ว2281  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว2320  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร ?การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉฉริยะ? (Empowering Strategy Professionals (S-Pro) : Smart City Workshop) กพส. มท 0810.3/ว2386  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ประจำปี 2562 สาขานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2345  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562กส์ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2333 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2334  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลาย ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2321 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้อถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว67 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2325 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ 16 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. 0810.6/ว3526  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว2310  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2300  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบบ ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว23 [แบบบันทึกฯ] [ตัวอย่าง]  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
   

 
ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (18 มิ.ย. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (9 ธ.ค. 2559)    อ่าน 572  ตอบ 2  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 503  ตอบ 0  

 
พรบ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย  [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
ขอเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้  [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3807 ลว 18 มิ.ย. 62 [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 26 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 519 ลว 17 มิ.ย. 62 [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 83 
ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่ พล 0023.2/ว3744 ลว 17 มิ.ย. 62 [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 90 
ภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท. ที่ พล 0023.3/ว 3704 ลว 13 มิ.ย. 62 [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 63 
การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3718 ลว. 14 มิ.ย.2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 81 
การจ่ายเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3703 ลว 13 มิ.ย. 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 68 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3666 ลว 12 มิ.ย. 62 [ 12 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 83 
แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน และเชิญคณะกรรมการประชุม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3667 ลว 12 มิ.ย. 62 [ 12 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 39 
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3663 ลว 12 มิ.ย. 62 [ 12 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 73 
การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนกรออมแห่งชาติ (กอช) ที่ พล 0023.3/ว511 ลว 12 มิ.ย. 62 [ 12 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 55 
คู่มือการจัดทำแผนที่แม่บทด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) คู่มือการจัดการข้อมูลรายละเอียดที่ดิน และแบบสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 11 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 114 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบการวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนฯ ที่ พล 0023.3/ว 508 ลว 11 มิ.ย. 62 [ 11 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 60 
มอบหมายภารกิจให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สถจ.พิษณุโลก  [ 11 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 166 
รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3624 ลว 11 มิ.ย. 62 [ 11 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 41 
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3607 ลว 10 ม.ย. 62 [ 10 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 80 
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชกา่ร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว 502 ลว. 10 มิ.ย. 62 [ 10 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 144 
แนวทางการรับเรื่องพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัย ที่ พล 0023.4/ว505 ลว 10 มิ.ย.62  [ 10 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 59 
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3613 ลว 10 มิ.ย. 62 [ 10 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 61 
   

 
อบต.นิคมพัฒนา ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (18 มิ.ย. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (18 มิ.ย. 2562)    อ่าน 62  ตอบ 3
อบต.มะตูม ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (18 มิ.ย. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
 

 


จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านน [ 18 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยว [ 18 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็ม และกระบอกฉีดย [ 18 เม.ย. 2562 ]

   

 
  ท่านต้องการให้ อบต.นิคมพัฒนา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
  ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล