หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายสมบัติ จิตพินิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก

กลุ่มทอเสื่อจากกก

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น


ศพด.อบต.นิคมพัฒนา  

วัดทุ่งอ้ายโห้  

รพ.สต.นิคมพัฒนา  
 
เริ่มนับ วันที่ 4 เม.ย. 2557

 
สรุป รายงานผลการดำเนินการ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีพ.ศ. 2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 80 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81 [ 14 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธ [ 14 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (สมัยสามั [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริห [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 1 โ [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 1 โ [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 1 โ [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 1 โ [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 1 โ [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 1 โ [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 3 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญขอ [ 6 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา (การประชุมครั้งแรก) วันที่ ๕ เดือน [ 5 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 7 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพา [ 4 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก [ 30 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเ [ 28 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประชุมระดมความคิดเห็นผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อถอดบทเรียนการเลื [ 24 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี [ 23 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถประจำตำแหน่ง หมายเลขทะเบียน กม-๑๗ [ 23 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
   
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนสังกัด สพฐ. จำนว [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนสังกัด สพฐ. จำนว [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนสังกัด สพฐ. จำนว [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนสังกัด สพฐ. จำนว [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนสังกัด สพฐ. จำนว [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนสังกัด สพฐ. จำนว [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กา [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธ [ 4 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ให้แก่เด็กศูนย์พั [ 30 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๑๖ รายการ โดย [ 24 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถประจำตำแหน่ง ทะเบียน กม-๑๗๙ [ 23 ธ.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปร [ 22 ธ.ค. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติง [ 16 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๑๐ รายกา [ 15 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โ [ 13 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิ [ 13 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธี [ 9 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนจากอุทกภัยภายในเขตตำบลนิคมพัฒนา จำนว [ 3 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ให้แก่เด็กศูนย์พั [ 30 พ.ย. 2564 ]


 
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยึดถือกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว75  [ 12 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) และเร่งรัดการบันทึกข้อมูลระบบ กสว. มท 0820.2/ว81 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว3179  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวม เพื่อสร้างสมรรถนะและอัจฉริยะภาพเด็กไทย แห่งศตวรรษที่ 21 STEAM EDUCATION กศ. มท 0816.1/ว3178  [ 12 ม.ค. 2565 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2565) กศ. มท 0816.3/ว82  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ขอเอกสารประกอบการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและทวิศึกษาของ อปท. (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว83 [เอกสารแนบ]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยึดถือกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว75  [ 12 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว79 [บัญชีแนบท้าย]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว78  [ 12 ม.ค. 2565 ]
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว80 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ สน.บถ. มท 0809.6/ว5  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา สล. มท 0801.2/ว64  [ 11 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565 และโครงการโรงเรียนปลอดภัย (Zero Waste School) ปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว69 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ม.ค. 2565 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว4  [ 11 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือรณรงค์ (สร้างวิถีครู) ด้วยงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว58  [ 11 ม.ค. 2565 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว57 [แบบรายงาน]  [ 11 ม.ค. 2565 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว63 [เอกสารแนบ]  [ 11 ม.ค. 2565 ]
สำรวจการดำเนินการ/การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว62  [ 11 ม.ค. 2565 ]
ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา สน.บถ. มท 0809.6/ว3 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 10 ม.ค. 2565 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๘ กศ. มท 0816.3/ว59  [ 10 ม.ค. 2565 ]
   

 
save king (17 ก.ค. 2564)    อ่าน 49  ตอบ 0  
แจ้งไฟรายทางชำรุด (27 เม.ย. 2564)    อ่าน 91  ตอบ 1  
เสาไฟฟ้าใช้งานไม่ได้ (25 มิ.ย. 2563)    อ่าน 204  ตอบ 5  

 
แนวทางการเปิดสถานศึกษาของสภานศึกาสังกัดอปท.ส่วนท้องถิ่นในการแพร่ระบาดแพร่ระบาดโควิด 19 ที่ พล 0023.3/ว 35 ลว 14 ม.ค. 65 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
กำหนดจัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกัรคุณภาพภายใต้สถานการณ์ covid 19 ที่ พล 0023.3/ว 34 ลว 14 ม.ค. 65 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
เว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอณุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอณุยาต ที่ พล 0023.3/ว 33 ลว 14 ม.ค. 65 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
สารอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนื่องในโอกาศวันครู 16 ม.ค. 65 ที่ พล 0023.3/ว 32 ลว 14 ม.ค. 65 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 289 ลว 14 ม.ค. 65 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
กำหนดการลงพื้นที่เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการปิดหรือปรับปรุงถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ที่ พล 0023.3/ว 29 ลว 14 ม.ค. 65 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุรภาพน้ำ เทศบาลนครพิษณุโลก ที่ พล 0023.3/783 ลว 14 ม.ค. 65 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 30 
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอปท. ที่ พล 0023.3/ว264 ลว 14 ม.ค. 65 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 32 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนธันวาคม ที่ พล 0023.5/ว 190 ลว 12 ม.ค.65 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 47 
สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียนช่วงอายุระหว่าง 5-11 ปี โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 248 ลว 13 ม.ค. 65 [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 61 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 26 ลว 13 ม.ค. 65 [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 71 
สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กลุ่มเด็กอายุ 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 25 ลว 13 ม.ค. 65 [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 85 
คำอธิบายการดำเนินการประเมินผลงานครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นตามมาตรฐานทั่วไปเก่่ี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ พล 0023.2/ว201 ลว.12 ม.ค. 65 [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 62 
การประชุมคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ใน ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ พล 0023.2/ว 210 ลว 12 ม.ค. 65 [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 76 
เห็นชอบรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 67 แห่งที่ยังไม่มีบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ พล 0023.3/ว 202 ลว 12 ม.ค. 65 [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 78 
แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 198 ลว 12 ม.ค. 65 [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 82 
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีของการพัสดุอปท. ที่พล.0023.5/ว108 ลว.7 ม.ค.65 [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 141 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกคำสั่งและแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล ที่ พล 0023.4/ว 165 ลว. 11 ม.ค. 64 [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 72 
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๘ ที่ พล 0023.3/ว23 ลว 11 ม.ค. 65 [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 55 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 24 ลว 11 ม.ค. 65 [ 11 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 80 
   
 

 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.นิคมพัฒนา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
  ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล