หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    - link 1
  o3. อำนาจหน้าที่
    - บทบาทอำนาจหน้าที่
    - link 2
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
    - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2564-2564
    - ยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์
    - วิสัยทัศน์
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
    - ยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
    - ข้อมูลการติดต่อ (2)
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - link 1
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    - link 1
    - link 2
    - link 3
    - link 4
    - link 5
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    - link 1
    - link 2
    - link 3
    เว็บบอร์ด
  o9 Social network
    - link 1
    - link 2
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6