หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 
 


นายเอกลักษณ์ แก่นลืม
ประธานสภา อบต.นิคมพัฒนา
 


นายพอ รุ่งเรือง
รองประธานสภา อบต.นิคมพัฒนา


นายภัทร ใจเอม
เลขานุการสภา อบต.นิคมพัฒนา
 
 


นายอุเทน วิสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายนิรุต แก้วเพ็ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นางรัชนี จิตพินิจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายสุธน พุฒตาล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายสมพงษ์ สระทองปาน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายบุญช่วย สุขเรือง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายพลากร พลกล้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายอนุชา เม่นขาว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายพิสิฐชัย หลักดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6