หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายสมบัติ จิตพินิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 


เริ่มนับ วันที่ 4 เม.ย. 2557

แผนอื่นๆ
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 [ 5 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
หลักเกณฑืและเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (ข้อ 4 5 [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอัตราค่าจ้างและให้ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทน [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 5) ข้อ 5 [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จะเป็นต้องสอบแข่งขันพ.ศ.2564 (1 4) [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ [ 3 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และการเต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และะการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 ( 1 2 4 ) [ 3 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
นโยบายการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
แผนอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ.2564 - 2566 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 2 ปรับปรุงครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)     2