หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายสมบัติ จิตพินิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 

คู่มือประชาชน
 
 

คู่มือบริการประชาชน


คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การออกกำลังกาย


คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา


คู่มือการปฏิบัติงานการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์


คู่มือการปฏิบัติงานการจดทะเบียนพาณิชย์


คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้


คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์


การขอใบอนุญาตก่อสร้าง

 
  (1)