หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 
 
   
  ชาวตำบลนิคมพัฒนา มีวิถีชีวิตอยู่กันแบบเรียบง่าย มีกันพึ่งพาอาศัยกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแบบเครือญาติ มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาประยุกต์ใช้ และมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในตำบล
 
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดทั้งหมด จำนวน 14 แห่ง ได้แก่

วัดทุ่งอ้ายโห้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งอ้ายโห้

วัดปากดง (ผัง 3) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านใหม่เจริญผล

วัดป่าธรรมชาติ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านใหม่เจริญผล

วัดบ้านใหม่เจริญธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านใหม่เจริญธรรม

วัดคลองน้ำเย็น ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านคลองคลองน้ำเย็น

วัดศรีมงคลนิมิต (ผัง 15) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านนิคมพัฒนา

วัดนิคม (ผัง 16) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านนิคมพัฒนา

วัดป่าสัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านป่าสัก

วัดท่ามะเกลือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะเกลือ

วัดทุ่งใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่

วัดป่าธารทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านพรสวรรค์

วัดพุทธาจิการามบ้านหนองจิก ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านพรสวรรค์