หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 
 


นายภัทร ใจเอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
 
สำนักปลัด
 


นายต่อศักดิ์ หรสาตร์
หัวหน้าสำนักงานปลัด 7


นางสาวมยุรี เมืองแก่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นายวิษณุ ด้วงทา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางสาวภักดิ์ศิณี เพชร์มี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายรังสรรค์ แคนเพ็ชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวสุภาวิดา ภักดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวสุรัชฎา ฤทธิ์แก้ว
นิติกรปฏิบัติการ