หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 
 


นายภัทร ใจเอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
 
สำนักปลัด
 


นายต่อศักดิ์ หรสาตร์
หัวหน้าสำนักงานปลัด 7


นางนภัสนันท์ บุญจุ้ย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวณัฐจีรา ภูแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวภัทธิยา ยาวิเลิง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายเมธาวัจน์ เนตรแก้วศิวัฒน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวศิรินทรา ปีวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุกัญญา นาคเกตุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี