หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายสมบัติ จิตพินิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 


นายภัทร ใจเอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
โทร : 099-1149229
 
 


นางลดาวรรณ ตรีสุคนธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-9367936


นายชัยลิขิต กลึงเอี่ยม
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
โทร : 083-9552552


นางสาววรรณณิดา ขำเทศ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทร : 082-9280192


นางสาวฉวีวรรณ สนโชติ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 089-5202100


นางสาวดวงกมล ทองรอด
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร : 087-5726936


นางสุนันทา ลินสันเทียะ
ผู้ช่่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 087-8077008


นางสาวจิตรลดา เม่นขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 094-7106838