หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 


นายภัทร ใจเอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
 
 


นางลดาวรรณ ตรีสุคนธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายชัยลิขิต กลึงเอี่ยม
หัวหน้าฝ่ายการเงิน


นางสาววรรณณิดา ขำเทศ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวฉวีวรรณ สนโชติ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวดวงกมล ทองรอด
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสุนันทา ลินสันเทียะ
ผู้ช่่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวจิตรลดา เม่นขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ