หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายสมบัติ จิตพินิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 
 
 
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน และพัฒนาระบบจราจร
   
ติดตั้ง/ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
   
พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านและระบบการระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน
   
พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานสำหรับการอุปโภคและการเกษตร
   
งานด้านการผังเมือง
 
 
 
 
พัฒนาสภาพภูมิทัศน์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
   
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านเกษตร
   
พัฒนาและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม
   
พัฒนาส่งเสริมกิจการพาณิชย์