ท่านต้องการให้ อบต.นิคมพัฒนา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านระบบสาธารณูปโภค ( 1 )
4.35%
ด้านการคมนาคม ( 0 )
0.00%
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
4.35%
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล ( 14 )
60.87%
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล ( 7 )
30.43%