ท่านต้องการให้ อบต.นิคมพัฒนา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านระบบสาธารณูปโภค ( 1 )
2.70%
ด้านการคมนาคม ( 0 )
0.00%
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 6 )
16.22%
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล ( 18 )
48.65%
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล ( 12 )
32.43%