ท่านต้องการให้ อบต.นิคมพัฒนา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านระบบสาธารณูปโภค ( 3 )
7.50%
ด้านการคมนาคม ( 0 )
0.00%
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 6 )
15.00%
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล ( 19 )
47.50%
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล ( 12 )
30.00%