หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายสมบัติ จิตพินิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 


เริ่มนับ วันที่ 4 เม.ย. 2557

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 
  งานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด่านการคมนาคมและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ เช่น ถนน แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ระบบไฟฟ้าตามบ้านเรือนและไฟฟ้าสาธารณะ
  งานด้านการพัฒนาภูมิทัศน์ของท้องถิ่น การคุ้มครอง ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  งานด้านการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของชุมชน
  งานด้านการพัฒนาและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตร กลุ่มอาชีพและกิจการต่าง ๆ ภายในชุมชน และสนับสนุนส่งเสริมการค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
  งานด้านการพัฒนาและส่งเสริมกิจการพาณิชย์
  งานด้านการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  งานด้านการสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ที่ด้อยโอกาสใน ด้านต่าง ๆ ส่งเสริมกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน สนับสนุนการเล่นกีฬาของเยาวชน ให้เงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้พิการผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อและผู้ที่ด้อยโอกาส
  งานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชน
  งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทักภัย ภัยแล้งแและสาธารณภัยอื่น ๆ
  งานด้านการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และพัฒนาองค์กรสู่ระบบมาตรฐานสากลตามระบบธรรมาภิบาล
  งานด้านการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
  งานด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบ
  งานด้านการพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬา
  งานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม เช่น วันสำคัญทางศาสนา และการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น